Grønspættebogen

§ 8. Overarbejde og merarbejde

   Stk. 1. Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden, jf. § 3, stk. 2, (fuldtid) og § 4 (deltid), godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct.

   Stk. 2. Timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, jf. § 3, stk. 2, godtgøres dog kun med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

 

Bemærkning til § 8

Overarbejde og merarbejde skal være pålagt eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af tjenesten.

Timelønnen beregnes som 1/1924 af årslønnen inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet). For lærere ved ungdomskostskoler indgår ungdomskostskoletillæg ikke i beregningen af timelønnen.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Overarbejde (fuld tid) og merarbejde (deltid)

Der er tale om overarbejde, hvis arbejdstidsopgørelsen viser (se § 7), at læreren har præstereret flere arbejdstimer end normen siger – for fuldtidsansatte 1.931,4 bruttoarbejdstimer årligt – se § 3 Arbejdstid.

Reglen siger, at overarbejde skal være pålagt eller nødvendigt af hensyn til forsvarlig varetagelse af tjenesten. Ledelsen kan som nævnt godkende, at læreren præsterer arbejdstimer ud over det planlagte. Derved opstår der ikke nødvendigvis overarbejde ved normperiodens afslutning. Imidlertid må dette vurderes af ledelsen i forbindelse med den pligtige dialog mellem ledelse og lærer ved væsentlige ændringer af opgavernes indhold og omfang – se § 5 om opgaveoversigten.

Det er afgørende for den enkeltes retsstilling, at det sikres, at ledelsen løbende registrerer og anerkender de præsterede arbejdstimer. Ledelsen har ansvaret for, om den planlagte daglige og ugentlige arbejdstid kan og skal tilpasses for at undgå overarbejde ved normperiodens afslutning.

Overarbejdstimer tillægges 50 %. Herefter skal det samlede timetal afspadseres i kommende norperiode eller udbetales.

Hvis deltidsbeskæftigede undtagelsesvis må tillægges arbejdstimer ud over den der ydes løn for, kaldes det merarbejde. For sådant merarbejde ydes der hverken ved betaling eller eller tilsvarende frihed 50 % tillæg til timerne. 

Kreds 043's kommentarer (Greve)