Grønspættebogen

§ 7. Opgørelse af arbejdstiden

   Stk. 1. Den præsterede arbejdstid opgøres således:

1.    Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end 1/2 time og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.

2.    Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal.

 

Bemærkning

Fravær med ret til løn er fx sygedage og tjenestefrihed med løn. Afspadsering og ferietimer ud over 4 uger fra tidligere ferieår og/eller ferietimer ud over 5 uger fra indeværende ferieår er kun omfattet af nr. 2, hvis ledelsen har besluttet afvikling heraf på hele arbejdsdage, ellers gælder nr. 3 og 4.

3.    Afspadsering fra tidligere normperiode, som er afviklet i normperioden, medregnes.

 

Bemærkning

Afspadsering fra tidligere normperiode afvikles ved, at arbejdstiden i den aktuelle normperiode nedsættes, jf. dog nr. 2.

4.    Ferietimer ud over 4 uger fra tidligere ferieår og/eller ferietimer ud over 5 uger fra indeværende ferieår, som er afviklet i normperioden, medregnes.

 

Bemærkning

Ferietimer ud over 4 uger fra tidligere ferieår og/eller ferietimer ud over 5 uger fra indeværende ferieår afvikles ved, at arbejdstiden i den aktuelle normperiode nedsættes, jf. dog nr. 2.

5.    Aldersreduktion, jf. § 6, som er afviklet i normperioden, medregnes.

6.    Tid, der er medgået til kombinationsbeskæftigelse i normperioden efter de herom fast-satte regler, medregnes.

7.    Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn.

 

Bemærkning

Rejsetid i forbindelse med lejrskoler, hytteture, studieture m.v. (arrangementer med overnatning) medregnes efter pkt. 7, ikke efter pkt. 8.

8.    Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes, dog højst med 13 timer pr. døgn.

 

Bemærkning

Rejsetiden medregnes fuldt ud for rejser i såvel ind- som udland, men højst med 13 timer pr. døgn.

Begrænsningen på de 13 timer gælder kun for selve rejsetiden. 50.32 O.13 48/2013 Side 6

Ved døgn forstås i denne sammenhæng arbejdsdøgnet, dvs. 24 timer regnet fra den pågældende arbejdsdags begyndelse.

9.    Rådighedstjeneste i hjemmet medregnes med 1/3 og rådighedstjeneste på arbejdsstedet med 3/4.

10.    Tilkald med mindre end 24 timers varsel medregnes med mindst 3 timer. Det gælder dog ikke, hvis arbejdet ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde, eller tilkaldet sker som led i rådighedstjeneste.

 

Bemærkning

Ved »tilkald« forstås, at den ansatte skal møde op på arbejdsstedet. Hvis arbej-det udføres fra den ansattes bopæl, er det derfor kun den faktiske arbejdstid, der medregnes.

11. Tid, der er medgået til aftalt frikøb til organisationsarbejde, medregnes.

 

Bemærkning til § 7, stk. 1

Arbejdstiden opgøres i timer og minutter, og der foretages ingen afrunding ved opgørelsen af den præsterede arbejdstid.

For lærere ved ungdomskostskoler, der varetager tilsyn, henvises desuden til Protokollat 1.

   Stk. 2. Lærere i folkeskolen og i ungdomsskolens heltidsundervisning, der skal gennemføre mundtlige udtræksprøver som eksaminator og censor ved folkeskolens 9. klasses af-gangsprøve, kan afregnes for opgaven på to måder:

a)    Opgaven medregnes i arbejdstiden, jf. stk. 1.

b)    Opgaven betales med en særlig timetakst, hvorved tiden til opgaven holdes uden for arbejdstidsopgørelsen. Timetaksten udgør 191,00 kr. (31/3 2000-niveau) pr. time. Timetaksten er pensionsgivende for overenskomstansatte, dog undtaget overenskomstansatte lærere, som har ret til tjenestemandslignende pension.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Arbejdstiden skal opgøres af ledelsen

Udgangspunktet er, at ledelsen har ret og pligt til at fastlægge arbejdstiden. I denne tilrettelæggelse af arbejdstiden skal der tages højde for, at læreren faktisk kan løse de tildelte opgaver.

Den enkelte lærer har krav på, at ledelsen kan opgøre arbejdstiden. Læreren er ikke forpligtet til uden kompensation at præstere flere arbejdstimer, end der modtages løn for – beregning af arbejdstiden § 3.

Lærerens arbejdstid opgøres med udgangspunkt i et mødetidspunkt og et tidspunkt, hvor læreren kan forlade skolen. Det altså ikke opgaverne i opgaveoversigten, men den konkrete fastlæggelse af arbejdstimer i daglige tidsrum, der danner grundlag for opgørelsen af de præsterede arbejdstimer.

Fundamentet for ledelsens opgørelse af den præsterede arbejdstid er den arbejdstid ledelsen har fastlagt i tidsrum på den enkelte arbejdsdag plus præsterede timer her ud over.

Præsterede timer ud over det planlagte kan opstå, hvis ledelsen pålægger læreren at løse en uforudset opgave, eller hvis læreren ikke kan nå at løse opgaverne inden for den arbejdstid, ledelsen har planlagt (jf. § 3, planlægning). I denne situation har ledelsen pligt til forholde sig til, om læreren må løse opgaven færdig, eller om problemet skal løses på anden måde.

Det må afklares, om læreren selv kan forlænge arbejdsdagen ved en forhåndsgodkendelse for bestemte opgaver, eller om ledelsen vil være til stede, når der er behov for drøftelsen.

 

Arbejde uden for det faste arbejdssted

Læreren har i udgangspunktet ret og pligt til at udføre sit arbejde på det faste arbejdssted. Hvis opgaverne tilsiger det, kan ledelsen beslutte, at arbejdet udføres på et såkaldt fremmed arbejdssted – fx ved kurser, netværksmøder mv. Rejsetid til et fremmed arbejdssted er arbejdstid, normalt beregnet med udgangspunkt i det faste arbejdssted – se nærmere under emnet: ”Kursus – transport” her i Grønspættebogen  

Arbejdstiden på fremmede arbejdssteder følger de almindelige regler bortset fra lejrskoler, der er omfattet af en særregel. Beregningsreglen for lejrskole er også beskrevet under emnet her i Grønspættebogen.

Pauser

Pauser til rekreative formål i løbet af dagen medregnes i arbejdstidens opgørelse. Forudsætningen er en varighed på mindre en ½ time, og at læreren står til rådighed for arbejdsopgaver på arbejdsstedet.

Alle elementer skal tjekkes

Arbejdstiden skal gøres op ved normperiodens afslutning.

Opgørelsen omfatter alle elementer, der nævnes i § 7 og som er relevante for læreren. Her nævnes de primære

  • lærerens tilstedeværelse på arbejdsstedet på alle arbejdsdage,
  • rejsetid til og fra fast arbejdssted ved arbejde på fremmed arbejdssted
  • dage med ret til fravær med løn (indgår med det planlagte timetal, eller hvis der ikke var planlagt noget, da med 7,4 timer den pågældende dag for fuldtidsansatte)
  • afspadsering fra tidligere normperioder, som er afviklet i normperioden
  • lejrskoler, hytteture, studieture mv., dog højst med 14 timer pr. døgn

Arbejdstiden opgøres i timer og minutter uden afrunding, og det fremkomne timetal sammenholdes med den ansattes årsnorm. Herved kan det konstateres, om der har været overtid i normperioden.

I mange tilfælde kan den samlede opgørelse af arbejdstiden foretages i det IT-system, som skolen administrere lærernes arbejdstid med.

Sikkerhed for opgørelsen

Uanset omfanget af fleksibilitet i arbejdstiden tilrettelæggelse, er det i alle parters interesse, at der er overblik over lærernes præsterede arbejdstid i løbet af året. I Bilag 4 peger parterne herpå.

Pkt. 13 i Bilag 4 anbefaler: ”For at skabe overblik og skabe større sikkerhed for opgørelsen af arbejdstiden skal ledelsen løbende være opmærksom på lærernes præsterede tid. Det kan ske ved, at læreren/børnehaveklasselederen ved udgangen af en måned har mulighed for at få en opgørelse af den præsterede tid. ”

Se endvidere om fleksibilitet under § 10 Arbejdstidens tilrettelæggelse.

Lovligt forfald – sygdom og barsel

Lovligt fravær medregnes med det planlagte. Er der ikke fastsat noget timetal, medregnes 7,4 timer pr. dag. For deltidsansatte nedsættes timetallet forholdsmæssigt. Denne bestemmelse sikrer, at læreren ikke oplever at komme til at ”skylde” arbejdstimer, hvis ledelsen ikke har fastsat noget timetal for arbejdsdagen.

Hvis der indgås lokalaftale om flextid (Bilag 4, pkt. 8) og/eller puljetidsaftale (Bilag 4, pkt. 9) skal det afklares, hvordan flextid og puljetid håndteres ved lovligt forfald og fratræden i løbet af skoleåret.

I forbindelse med længerevarende fravær af familiemæssige årsager opfordres du til at tale med TR og ledelse om, hvordan fraværsperioden indgår, således at der ikke kan opstå mistanke om forskelsbehandling. Fraværsperioden medregnes, så du hverken tilspadserer eller afspadserer i fraværsperioden – det kan ske ved, at alle mandage – fredage i fraværsperioden medregnes med 7,4 timer pr. dag.

Mundtlige udtræksprøver

Ledelsen kan beslutte at præsterede arbejdstimer i forbindelse med mundtlige udtræksprøver kan holdes uden for opgørelsen af arbejdstiden. Hvis det sker, skal der for alle arbejdstimer, læreren bruger på forberedelse gennemførelse af mundlige udtræksprøver som eksaminator og censor, ydes en timebetaling på 191,00 kr. (31/3 2000-niveau) pr. time. Timetaksten er pensionsgivende for overenskomstansatte.

Kreds 043's kommentarer (Greve)