Grønspættebogen

§ 6. Ansatte, der er fyldt 60 år

   Stk. 1. For ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år, gælder følgende:

a)    For lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen og for lærere ved ungdomskostskoler, der er fyldt 60 år og anmoder herom, nedsættes arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. For deltidsansatte og for ansatte frikøbt til organisationsarbejde reduceres de 175 timer forholdsmæssigt.

b)    For lærere ved selvstændige kommunale institutioner for voksenspecialunder-visning, der er fyldt 60 år og anmoder herom, nedsættes arbejdstiden med 21 minutter for hver 60 minutters undervisning. Nedsættelsen gives i den normpe-riode, hvor undervisningen er placeret.

   Stk. 2. Nedsættelsen af arbejdstiden sker fra den normperiode, hvor den ansatte fylder 60 år.

   Stk. 3. Der kan ikke gives overarbejdsbetaling i de normperioder, hvor arbejdstiden er nedsat. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1.

 

§ 6a. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år

   Stk. 1. Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang.

   Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.

   Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Ved indgrebet i lockouten fastsatte Folketinget ensidigt en udfasning af den hidtidige aldersreduktion.

§ 6 aldersreduktion

§ 6 begrænser den hidtidige aldersreduktion til alene at gælde for ansatte født før 1. august 1956. Denne gruppe lærere i folkeskolen har ret til efter anmodning at få medregnet 175 timer i opgørelsen af arbejdstiden, jf. § 7, stk. 1, pkt. 5.

 

§ 6a ret til nedsat arbejdstid pga. alder

Med § 6a blev der indført en helt ny regel om ret nedsat tid for lærere, der er født fra og med 1. august 1956 og til og med 31. juli 1963.

 

Denne nye gruppe har ret til nedsat arbejdstid, mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsret.

En lærer, der fylder 60 år den 1. august 2016 eller senere i skoleåret 2016/17, har ret til nedsat tid fra begyndelsen af skoleåret. Gruppen af lærere udvides således frem til skoleåret 2022/23. Den sidste lærer, der kan være omfattet af reglen, er født 31. juli 1963.

Nedsættelsen af arbejdstiden sker ved en ændring af beskæftigelsesgraden, som det også er tilfældet for andre deltidsbeskæftigede.

For fuldtidsansatte kan beskæftigelsesgraden efter denne ordning nedsættes til 33,63/37, svarende til en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer pr. år.

Grænsen for undervisningstillæg nedsættes til 33,63/37 af 750 svarende til 681,69 årlige undervisningstimer.

Fuld pensionsret betyder, a det konkret beregnede pensionsbidrag (med nedsat beskæftigelsesgrad) skal regnes op, så det svarer til fuld til, eller for ansatte i deltidsstillinger, til hidtidig beskæftigelsesgrad.

For tjenestemandsansatte sker der optjening af pensionsalder ift. hidtidig beskæftigelsesgrad.

Kredsene og medlemmerne skal være opmærksommen på eventuelle konsekvenser af nedsat arbejdstid i forhold til a-kassen. For lærere, der er med i efterlønsordningen, drejer det sig om konsekvenserne for optjening af skattefri præmie. Rådgivningen gives af a-kassen.

Kreds 043's kommentarer (Greve)