Grønspættebogen

§ 2. Lokalaftaler

   Reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler (04.82).

Danmarks Lærerforenings kommentarer

I Bilag 4 peger parterne direkte på mulighederne i § 2:

 

”Parterne er opmærksomme på adgangen til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

Lokalt er der mulighed for at anvende følgende aftaler:

• Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

• Aftale om konvertering af ulempetillæg.”

 

For skoleåret 2016/17 er der indgået lokale aftaler eller fælles forståelser mellem kredsen og kommunen i mindst 64 kommuner.

Der er i mange kommuner indgået lokale aftaler og forståelser, som giver andre arbejdstidsregler eller uddyber, hvordan reglerne skal administreres i kommunen.

Endvidere kan der også – bl.a. på baggrund af Bilag 4 – være aftalt eller fastlagt regler om arbejdstiden på den enkelte skole.

I det følgende gennemgås ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne”, som er den officielle titel på de regler, Folketinget med Lov 409 indførte på bl.a. folkeskolerne.

Nedenstående gennemgang kan derfor ikke stå alene, men må suppleres med viden om de lokale forhold. Læs herom nedenfor, eller kontakt din TR/den lokale kreds for at få nøjagtige og opdaterede oplysninger om de lokale forhold.

Kreds 082's kommentarer (Odense)

Odense Kommunes administrationsgrundlag:

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det fremgår klart af regeringens bemærkninger til lovindgrebet på skoleområdet, at det ikke er intentionen, at kommuneren via lokale aftaler laver begrænsninger i de handlemuligheder og den ledelsesadgang i anvendelsen og tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, som lovindgrebet netop har givet. Dette må gælde uanset om sådanne begrænsninger formuleres med afsæt i Med-aftalen.

Børn- og Ungeforvaltningen skal på den baggrund understrege, at skolelederne ikke har kompetence til, i MED-regi, at indgå retningslinjer, der indebærer, at nuværende regler eller lignende regler fra før skoleåret 2014/15 eller lignende i praksis videreføres på skolerne i skoleåret 2015/16.

Børn- og Ungeforvaltningen er opmærksom på, at der er et særligt behov for, at de tillidsvalgte deltager i møder med ledelsen, i implementering af folkeskolereformen og løbende understøtter samarbejdet mellem skoleledelse og medarbejderne.

Et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven – mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere – er præget af gode relationer og problemløsende kommunikation. Derfor finder Børn- og Ungeforvaltningen, at den enkelte skole jf. TR-aftalens bestemmelser herom, sikrer den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv.