Grønspættebogen

§ 14. Tillæg ved deltagelse i lejrskole mv.

   Stk. 1. Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 127,33 kr. (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnat-ning). Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse, jf. § 11.

   Stk. 2. Afvikles arrangementer, jf. stk. 1, på lørdage, søndage og helligdage, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 289,62 kr. (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt dag. Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse, jf. § 11, og weekendgodtgørelse, jf. § 12.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

I stedet for arbejdstidsbestemte tillæg ydes ved lejrskoler/hytteture/studieture et tillæg på 127,33 kr. pr. dag (grundbeløb 31 marts 2000).

Dette tillæg træder i stedet for godtgørelse for arbejde på ubekvemme tidspunkter. Finder lejrskole/hytteture/studieture sted i weekender eller på søgnehelligdage, træder et tillæg på 289,62 kr. (grundbeløb 31. marts 2000) i stedet for weekend- og søgnehelligdagsgodtgørelsen.

Her ud over skal læreren have godtgjort udgifter ved tjenesterejsen (typisk time-dagpenge).

Kreds 043's kommentarer (Greve)