Grønspættebogen

§ 12. Weekendgodtgørelse

   Stk. 1. Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage godtgøres med afspadsering af samme va-righed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct.

   Stk. 2. Arbejdstid, der godtgøres efter stk. 1, indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen efter § 7.

   Stk. 3. Der ydes herudover tillæg efter § 11.

   Stk. 4. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har den pågældende ikke pligt til at påbegynde afspadseringen.

 

Bemærkning til § 12, stk. 4

§ 12, stk. 4, finder alene anvendelse, hvis ledelsen beslutter at planlægge hele arbejdsdage med afspadsering.

 

Bemærkning til § 12

Weekendgodtgørelsen ydes for arbejde, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling udføres i tidsrummet fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 og på søgne-helligdage fra kl. 00 til kl. 24.

Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage udløser et tillæg på 50 pct., uanset om der er tale om almindelig tjeneste, pålagt over- eller merarbejde eller en deltidsansats ekstraarbejde inden for fuldtidsnormen.

Godtgørelse i form af afspadsering kan gives såvel før som efter den pågæl-dende weekend eller søgnehelligdag (omlægning af tjenesten).

Afspadseringen medregnes på afviklingstidspunktet i arbejdstidsopgørelsen som anden afspadsering, jf. § 7.

Hvis afspadseringen ikke gives i den efterfølgende normperiode, ydes i stedet kontant godtgørelse ved den efterfølgende lønudbetaling.

Der ydes ikke herudover erstatningsfridage, kompensation for mistede fridage eller godtgørelse for over- eller merarbejde.

Ved arbejde i weekenden ydes både tillæg efter § 11 og weekendgodtgørelse efter § 12.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Ud over ulempetillæg efter § 11 skal arbejde i weekend og på søgnehelligdage godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timelønnen + 50 %.

Sagt med andre ord fastlægger arbejdstidsreglen, at arbejde i weekends og på søgnehelligdage honoreres svarende til overtid, uanset om der er overtid for normperioden eller ej. I modsætning til de generelle regler kan denne form afspadsering gives i samme normperiode.

Eksempelvis skal 5 timers arbejde en lørdag skal honoreres med 7,5 timer plus ulempegodtgørelse (§ 11). Derfor skal skolelederen registrere omfanget af weekendarbejdet mv., så det efter tillæg af 50 % kan afvikles ved frihed fra et tilsvarende antal arbejdstimer, der indgår i opgørelsen. Udbetaling er også en mulighed.

Hvis arbejdet godtgøres med afspadsering, kan afspadseringen finde et stede, såvel før som efter at weekendarbejdet er udført. Reglerne er hentet fra arbejdstidsreglerne for tjenestemænd i staten.

Der er reglen tilknyttet flg. bemærkning: ”Afspadsering bør så vidt muligt gives på hele eller halve dage.”

Weekendgodtgørelsen kan være relevant ved fx pædagogiske arrangementer, kurser og i forbindelse med drøftelser om lærernes muligheder for at leve op til folkeskolelovens krav.

Det kan være en god ide at have en forhåndsdrøftelse af, hvordan det skal håndteres, hvis lærere fredag eftermiddag fx på grund af uforudsete forhold omkring eleverne eller undervisningen ikke har kunnet afslutte planlægningen og forberedelsen af undervisningen til mandag morgen – se i øvrigt § 5 om ændringer.

Kreds 082's kommentarer (Odense)

Der henvises til DLF´s kommentarer