Grønspættebogen

§ 11. Ulempegodtgørelse

   Stk. 1. For arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg svarende til 25 pct. af nettotimelønnen inkl. faste tillæg, dog mindst 26,12 kr. (31/3 2000-niveau). Stk. 2.

Ulempegodtgørelsen efter stk. 1 kan efter aftale mellem ledelsen og den ansatte konver-teres til afspadsering.

   Stk. 3. Hvis den ansatte er syg, når en planlagt afspadsering begynder, har den pågældende ikke pligt til at påbegynde afspadseringen.

 

Bemærkning til stk. 3

Stk. 3 finder alene anvendelse, hvis ledelsen beslutter at planlægge hele arbejdsdage med afspadsering.

 

Bemærkning til § 11

Ulempetillægget ydes for arbejde, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling udføres i følgende tidsrum:

Hverdage: Fra kl. 17 til kl. 06 (inkl. mandag morgen).

Weekender: Fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24.

Søgnehelligdage: Fra kl. 00 til kl. 24.

Grundlovsdag: Fra kl. 12 til kl. 24.

Juleaftensdag: Fra kl. 14 til kl. 24.

Der ydes således også tillæg for arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 19 på hverdage.

Tillægget efter § 11 udbetales uafhængigt af eventuel overarbejdsgodtgørelse efter de almindelige regler eller eventuel weekendgodtgørelse efter § 12.

Ulempetillæg udbetales, hvis ikke andet er aftalt, ved den førstkommende lønudbetaling efter opgørelsesperiodens (normperiodens) udløb.

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Når lærerne arbejder på hverdage mellem kl. 17.00 og 06.00 samt i weekender, på søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14 ydes en ulempegodtgørelse svarende til 25 % af nettotimelønnen inkl. faste tillæg.

Beregnet på grundlag af gennemsnitlønnen for lærere på grundløn udgør de 25 % aktuelt ca. 53 kr. pr time – for lærere på anciennitetsløn ca. 58 kr.

Tillægget ydes pr. time for præsterede arbejdstimer på de nævnte ubekvemme tidspunkter.

Ulempegodtgørelsen kan konverteres til afspadsering efter aftale mellem lærer og ledelse. Lederen kan ikke pålægge læreren at afspadsere.

Ulempegodtgørelsen ydes for arbejde, der udføres efter ordre eller tjenestefordeling. Hvis der er indgået flextidsaftale (jf. pkt. 8 i Bilag 4), så det (delvist) er op til læreren at beslutte, hvornår hun møder på skolen, og hvornår hun kan forlade skolen, skal det afklares, hvordan det registreres og anvises af skoleledelsen.

Tjenestefordelingen kan i sig selv gøre det nødvendigt at udføre opgaver på ubekvemme tidspunkter. Fx kan IT-tilsyn og varetagelse af klasselærerfunktion/skolehjemsamarbejde af denne grund være omfattet af en forhåndsgodkendelse fra ledelsen.

Hvis kreds og kommune (TR/skoleledelse) forhandler lokalaftale (pulje til særlige opgaver, pkt. 9 i Bilag 4), hvor læreren kan udføre opgaver uden for arbejdsstedet, skal det samtidig afklares i hvilket omfang, skolelederen anerkender, at opgaverne løses på ubekvemme tidspunkter.

Med hensyn til udbetaling anbefaler parterne i pkt. 15 i Bilag 4 flg.:

”Ulempegodtgørelsen, weekendgodtgørelse, der udbetales, tillæg for delt tjeneste og tillæg ved deltagelse i lejrskole udbetales efter afvikling ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.”

Kreds 082's kommentarer (Odense)

Der henvises til DLF´s kommentarer