Grønspættebogen

Indledning

Danmarks Lærerforenings kommentarer

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Ved OK 15 konstaterede parterne, at det ikke lykkedes at opnå enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere m.fl. ansat i kommunerne fortsat ved lov nr. 409, vedtaget af Folketinget den 26. april 2013.

Ved lovindgrebet blev alle aftalte regler om, hvad lærerne skal anvende arbejdstiden til, ophævet. Lovgiver ønskede, at lærerne skulle gå fra at have ansvar for opgaverne inden for aftalte tidsrammer, til at opgaverne skal løses inden for de tidsrum, ledelsen fastlægger. Dette skifte var voldsomt for mange lærere, og for mange opgaver i forhold til arbejdstiden er en stadig udfordring for ledelse og lærere.

Som resultat af OK 15 aftalte parterne et politisk papir om arbejdstid, som nu er optaget som Bilag 4 til overenskomsten. Heri er beskrevet en række initiativer, der skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige opgave. Bilag 4 rummer således en række retningsgivende anbefalinger og beskriver opfølgning på og evaluering af effekten af initiativerne.

Bilaget lægger stor vægt på dialog mellem ledelse og lærer om opgaveoversigten og afstemning af forventningerne til, om opgaverne kan løses inden for arbejdstiden. Det er afgørende, at ledelsen løfter dette ansvar og samtidig udmønter dette i klare rammer for arbejdstidens tilrettelæggelse, så lærerne har den nødvendige fleksibilitet og sikkerhed for opgørelsen af arbejdstiden.

Mange lokale aftaler og fælles forståelser rummer sådanne forskellige elementer, der bidrager til at skabe en bedre arbejdssituation.

I Grønspættebogen kan du læse selve arbejdstidsreglerne og foreningens kommentarer til de enkelte paragraffer. Kredsen har også et kommentarfelt, hvor lokale forhold, aftaler og fælles forståelser kan beskrives.

Bilag 4 kan du læse mere om i Arbejdstidshjulet, der primært er rettet mod TR som inspiration til arbejdet med bilaget.

Kreds 082's kommentarer (Odense)

Odense kommune har ikke villet indgå lokale aftaler med Odense Lærerforening

Odense kommunes administrationsgrundlag:

 Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det fremgår klart af regeringens bemærkninger til lovindgrebet på skoleområdet, at det ikke er intentionen, at kommuneren via lokale aftaler laver begrænsninger i de handlemuligheder og den ledelsesadgang i anvendelsen og tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, som lovindgrebet netop har givet. Dette må gælde uanset om sådanne begrænsninger formuleres med afsæt i Med-aftalen.

Børn- og Ungeforvaltningen skal på den baggrund understrege, at skolelederne ikke har kompetence til, i MED-regi, at indgå retningslinjer, der indebærer, at nuværende regler eller lignende regler i praksis videreføres på skolerne efter 1. august 2014.

Børn- og Ungeforvaltningen er opmærksom på, at der i overgangsåret 2014/15 vil være et særligt behov for, at de tillidsvalgte deltager i møder med ledelsen, i implementering af folkeskolereformen og løbende understøtter samarbejdet mellem skoleledelse og medarbejderne.

Et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven – mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere – er præget af gode relationer og problemløsende kommunikation. Derfor finder Børn- og Ungeforvaltningen, at den enkelte skole jf. TR-aftalens bestemmelser herom, sikrer den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv.