Grønspættebogen

Lokale aftaler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Lokale aftaler

Der kan være indgået lokale aftale på kommune/kreds eller kreds/skole niveau. Aftaler der fraviger og supplerer loven skal indgås mellem de aftaleberettigede parter. De lokale parter er kreds og kommune/skole.

Det er foreningens opfattelse, at man skal udvise forsigtighed, når det kommer til ”forståelser” mellem ledelsen og den enkelte lærer om at fravige arbejdstidsreglerne. Det kan være svært at gennemskue, hvilke konsekvenser en sådan fælles forståelse har fx i forhold til de sikringer, der trods alt er i reglerne. Kommer man til at give afkald på nogle rettigheder, som det senere kan være svært at generhverve? Kommer man til at stille sig selv ringere end andre kolleger?

Kreds 082's kommentarer til Lokale aftaler (Odense)

Odense kommune har ikke villet indgå lokale aftaler med Odense Lærerforening

Odense kommunes administrationsgrundlag:

 Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det fremgår klart af regeringens bemærkninger til lovindgrebet på skoleområdet, at det ikke er intentionen, at kommuneren via lokale aftaler laver begrænsninger i de handlemuligheder og den ledelsesadgang i anvendelsen og tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, som lovindgrebet netop har givet. Dette må gælde uanset om sådanne begrænsninger formuleres med afsæt i Med-aftalen.

Børn- og Ungeforvaltningen skal på den baggrund understrege, at skolelederne ikke har kompetence til, i MED-regi, at indgå retningslinjer, der indebærer, at nuværende regler eller lignende regler i praksis videreføres på skolerne efter 1. august 2014.

Børn- og Ungeforvaltningen er opmærksom på, at der i overgangsåret 2014/15 vil være et særligt behov for, at de tillidsvalgte deltager i møder med ledelsen, i implementering af folkeskolereformen og løbende understøtter samarbejdet mellem skoleledelse og medarbejderne.

Et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven – mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere – er præget af gode relationer og problemløsende kommunikation. Derfor finder Børn- og Ungeforvaltningen, at den enkelte skole jf. TR-aftalens bestemmelser herom, sikrer den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv.