Grønspættebogen

Opgaveoversigten

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Opgaveoversigten

Opgaveoversigten er en af lovens værnsregler. Det forudsættes, at ledelsen på baggrund af en dialog med læreren udarbejder en opgaveoversigt der overordnet angiver de arbejdsopgaver, det forventes at læreren løser i løbet af året. Det forudsættes også, at leder og lærer i dialog afstemmer forventninger til, om opgaveoversigten er udtryk for et fuldt årsværk, om der i løbet af året kan påregnes yderligere opgaver eller om opgaveoversigten indeholder opgaver udover et fuldt årsværk.

Oversigten er ikke et bindende dokument, med det er forudsat, at ledelsen løbende er opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid, og at eventuelle justeringer/ændringer drøftes med læreren.

Da der skal udbetales undervisningstillæg løbende med 1/12 pr. måned er det nødvendigt, at lærerens årlige undervisningstimetal efter det udvidede undervisningsbegreb er kendt. Det er foreningens opfattelse, at oplysningen bør fremgå af opgaveoversigten. Der kan også tænkes et andet dokument – et planlægningsdokument, der giver disse oplysninger sammen med oplysninger om arbejdsdagenes placering, møde- og sluttidspunkter mv.

KL skriver i en udsendelse, at opgaveoversigten ikke behøver indeholde timetal mv. men at lærerne ad andre kanaler skal have at vide hvornår de skal møde og undervise, samt deltage i møder med andre.

Det er foreningens opfattelse, at ledelsen må foretage en overordnet vurdering af omfanget af de forventede opgaver.

Kreds 082's kommentarer til Opgaveoversigten (Odense)

Odense Kommune administrationsgrundlag:

Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden. Skoleledelsen skal tilstræbe, at læreren er bekendt med opgaveoversigten fire uger før skolestart.

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer.

Opgaveoversigten skal ses som et værktøj, der kombineret med et lønadministrativt redskab og fx skolens kalender og ferieplan samlet set giver et overblik over lærerens arbejdsopgaver.

Opgaveoversigten vil i praksis på de enkelte skoler blive suppleret med en plan for den enkelte lærer, hvoraf lærerens møde- og sluttidspunkt fremgår. Behov for justeringer/ændringer i den enkelte lærers plan afklares direkte mellem læreren og skolelederen og skal varsles så tidligt som muligt.

Opgaveoversigten er i sin udformning et andet dokument end den nuværende opgaveoversigt. Opgaveoversigten er baseret på vurderinger af opgavernes indhold, karakter og omfang.

For så vidt angår antallet af undervisningstimer, understøttende undervisning samt timer med det udvidede undervisningsbegreb vil et lønadministrativt redskab indeholde et timetal for dette.

Herudover anføres ”skolernes akademi” i opgaveoversigten. Der afsættes to uger til fælles kompetenceudvikling/fælles forberedelse/mødevirksomhed - også kaldet Skolernes akademi – på folkeskolerne i Odense Kommune. Skolernes akademi finder i skoleåret 2014/15 sted i uge 32 og uge 27.

Børn- og Ungeforvaltningen forudsætter, at skolelederen er opmærksom på, at der er den nødvendige balance mellem undervisningsopgaverne, forberedelse og efterbehandling jf. folkeskoleloven og i løbet af skoleåret følger og støtter den enkelte lærer.

Behov for væsentlige ændringer og løbende justeringer / tilpasninger i den enkelte lærers opgaver og / eller arbejdstid opstået på baggrund af f.eks. sygdom, akutte forældrehenvendelser mv. afklares direkte mellem skolelederen og læreren.