Grønspættebogen

Tilstedeværelse

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Tilstedeværelse

De nye regler betyder, at lærerens arbejdstid alene er den tid, der tilbringes på arbejdspladsen med at løse arbejdsopgaverne. Tilstedeværelsen forudsætter, at der er indrettet områder, hvor opgaverne kan løses hensigtsmæssigt. Alle opgaver skal kunne løses inden for tilstedeværelsestiden. Kan de ikke det må skolelederen prioritere.

Kreds 082's kommentarer til Tilstedeværelse (Odense)

Odense kommunes adminisrationsgrundlag:

Årsnorm og planlægning af skoleåret

Anvendelsen af arbejdstiden fastlægges af skolens ledelse, indenfor de mål og rammer, der er fastsat kommunalt.

Udgangspunktet for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er, at arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Nettoårsnormen i skoleåret 2015/16 udgør 1679,80 timer. Årsnormen fordeles i skoleåret 2014/15 på op til 227 arbejdsdage, hvoraf 200 arbejdsdage er undervisningsdage. Børn- og Ungeforvaltningen forventer, at der på skolen sker en drøftelse i MED-udvalget vedrørende placeringen af arbejdstiden på ikke-undervisningsdage. Se bilag 1 som et eksempel for et skoleår.

Skolens generelle kontakt med forældre placeres i dagtimerne, dog kan deltagelse i forældremøder og arrangementer med forældre undtages.

Arbejdet tilrettelægges samlet på den enkelte skole i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 6.00-17.00. Undtaget herfra er lejrskoler, ekskursioner, forældremøder og lignende.

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 37 timers tilstedeværelsetid om ugen for en fuldtidsansat. Det tilstræbes, at arbejdstiden fordeles ligeligt i arbejdsugerne. Hvis den ugentlige arbejdstid overstiger de gennemsnitlige 37 timer, kan den enkelte lærer i samarbejde med skolelederen planlægge placeringen af tiden ud over de 37 timer. Dette bør være i umiddelbar tilknytning til de andre opgaver i løbet af ugen inden for tidsrummet kl. 6.00-17.00, under hensynstagen til teamsamarbejdet og i overensstemmelse med skolens tarv. 

Lærernes arbejde foregår som udgangspunkt på skolen. Arbejdet kan dog udføres på andre lokaliteter end skolen, som f.eks. på naturskolen m.v. alt efter opgavens karakter. Dette sker efter aftale med skolelederen.

Skolens fysiske rammer

Børn- og Ungeforvaltningen arbejder tæt sammen med skoleledelserne om at gøre skolerne klar til øget lærertilstedeværelse og øget teamsamarbejde. Arbejdspladsen skal være et rart og attraktivt sted at være og der skal skabes nogle gode fysiske rammer for lærerarbejdet. Der vil være løbende drøftelser mellem Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og skolerne om udviklingen i de fysiske rammer på skolerne.

Målsætningen er, at der skal etableres gode, langtidsholdbare løsninger, der sikrer, at de fysiske rammer skaber gode arbejdsforhold. Indretning af de fysiske rammer vil i vid udstrækning være forskellig fra skole til skole. Skolernes MED-udvalg er centrale i dette arbejde med at sikre god funktionalitet og gode arbejdsmiljøforhold. Herunder hører, at det tilstræbes at skabe pladser med ro til arbejdet og møde- og grupperum til teamets møder og forberedelse m.m.