Grønspættebogen

Planlægning

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Planlægning

Udover opgaveoversigten må der udformes et andet dokument, der orienterer læreren om antallet af undervisningstimer (det udvidede undervisningsbegreb), komme- og gå-tider, antallet af arbejdsdage og disses placering.

I Bilag 4, det fælles papir om arbejdstid, peger parterne på, at planlægningen skal sikre at der er sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Og at fastlagt forberedelsestid ikke kan anvendes til andre opgaver uden at ledelsen forholder sig til, hvordan læreren skal nå sin forberedelse.

Alle planlægningsdokumenter skal udarbejdes af ledelsen, kun i de tilfælde, hvor lærerne eksplicit har påtaget sig opgaven, kan man pålægge læreren at foretage planlægningen.

Der kan indgås aftaler om fleks- og puljetid – se disse.

Kreds 082's kommentarer til Planlægning (Odense)

Odense Kommune administrationsgrundlag:

Årsnorm og planlægning af skoleåret

Anvendelsen af arbejdstiden fastlægges af skolens ledelse, indenfor de mål og rammer, der er fastsat kommunalt.

Udgangspunktet for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er, at arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Nettoårsnormen i skoleåret 2015/16 udgør 1679,80 timer. Årsnormen fordeles i skoleåret 2015/16 på op til 227 arbejdsdage, hvoraf 200 arbejdsdage er undervisningsdage. Børn- og Ungeforvaltningen forventer, at der på skolen sker en drøftelse i MED-udvalget vedrørende placeringen af arbejdstiden på ikke-undervisningsdage. Se bilag 1 som et eksempel for et skoleår.

Skolens generelle kontakt med forældre placeres i dagtimerne, dog kan deltagelse i forældremøder og arrangementer med forældre undtages.

Arbejdet tilrettelægges samlet på den enkelte skole i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 6.00-17.00. Undtaget herfra er lejrskoler, ekskursioner, forældremøder og lignende.

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 37 timers tilstedeværelsetid om ugen for en fuldtidsansat. Det tilstræbes, at arbejdstiden fordeles ligeligt i arbejdsugerne. Hvis den ugentlige arbejdstid overstiger de gennemsnitlige 37 timer, kan den enkelte lærer i samarbejde med skolelederen planlægge placeringen af tiden ud over de 37 timer. Dette bør være i umiddelbar tilknytning til de andre opgaver i løbet af ugen inden for tidsrummet kl. 6.00-17.00, under hensynstagen til teamsamarbejdet og i overensstemmelse med skolens tarv. 

Lærernes arbejde foregår som udgangspunkt på skolen. Arbejdet kan dog udføres på andre lokaliteter end skolen, som f.eks. på naturskolen m.v. alt efter opgavens karakter. Dette sker efter aftale med skolelederen.

I skoleåret 2015/16 placeres ferien således:

  • Juleferie: d. 23. december og d. 28.-31. december

  • Sommerferie: uge 27, 28, 29 og 30

  • Det tilstræbes, at 24. december.

Lærere, der ikke har ferie eller afspadseringstimer til afvikling d. 24. december 2015 kan aftale med skolelederen, at timerne for de pågældende dage afvikles på et andet tidspunkt.

6. ferieuge kan enten indregnes i årsnormen, udbetales eller afholdes på både skoledage og ikke-skoledage i løbet af året. Den enkelte lærer meddeler ledelsen på hvilken måde 6. ferieuge ønskes afholdt. Ved placering på arbejdsdage i løbet af året aftales den konkrete placering mellem den enkelte lærer og skolelederen. Ved afvikling på skoledage er det en forudsætning, at tjenesten tillader dette. Dette gælder også seniordage.

Planlægges der med en arbejdsuge på mere end 45 timer eller med mere end 28 lektioner (21 klokketimer) om ugen, drøftes dette i MED-udvalget i forbindelse med planlægningen af skoleåret. Den endelige beslutning træffes af ledelsen. Skolelederne bør undgå, at lærerne planlægges med mere end 800 undervisningstimer (fagopdelte timer og understøttende undervisning) pr. år af trivselsmæssige, kvalitetsmæssige og økonomiske hensyn.

Særlige læringsforløb som temauger, turboforløb, lejrskoler mv. kan betyde, at der i nogle perioder vil være ekstra behov for bestemte læreres faglige kompetencer og dermed arbejdsindsats. Skolelederen tilrettelægger sådanne perioder med øget arbejdsindsats.