Grønspættebogen

Mødetid

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Mødetid

Med de nye arbejdstidsregler skal arbejdstiden forstås som den tid, der er til  den samlede læreropgave.

Mødetiden er derfor ikke et udtryk for, hvornår undervisningen begynder, men for hvornår lærerens arbejdsdag begynder. Der kan være forskellige former for klargøring af undervisningen, der skal foretages, ligesom det kan være forskelige traditioner for, hvornår læreren er i undervisningslokalet, inden undervisningen begynder. Der kan  være oplysninger/mails i intra, læreren er nødt til at orientere sig i, inden undervisningen begynder.

Det skal der tages højde for, når møde- og sluttidspunkterne fastlægges. Hvis det ikke allerede er taget højde for det i planlægningen, skal planlægningen laves om, så det fremgår, hvornår lærerens arbejdsdag begynder – ikke hvornår undervisningen begynder.

Kreds 082's kommentarer til Mødetid (Odense)

Odense Kommunes administrationsgrundlag:

Arbejdet tilrettelægges samlet på den enkelte skole i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl. 6.00-17.00. Undtaget herfra er lejrskoler, ekskursioner, forældremøder og lignende.

Den gennemsnitlige arbejdstid udgør 37 timers tilstedeværelsetid om ugen for en fuldtidsansat. Det tilstræbes, at arbejdstiden fordeles ligeligt i arbejdsugerne. Hvis den ugentlige arbejdstid overstiger de gennemsnitlige 37 timer, kan den enkelte lærer i samarbejde med skolelederen planlægge placeringen af tiden ud over de 37 timer. Dette bør være i umiddelbar tilknytning til de andre opgaver i løbet af ugen inden for tidsrummet kl. 6.00-17.00, under hensynstagen til teamsamarbejdet og i overensstemmelse med skolens tarv. 

Vikararbejde

Såfremt en lærer skal varetage akutte undervisningsopgaver, skal skolelederen være opmærksom på lærerens mulighed for at løse sine øvrige opgaver herunder øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen.

.