Grønspættebogen

Værnsregler

Danmarks Lærerforenings kommentarer til Værnsregler

Et nyt begreb, når man taler om læreres arbejdstid. Begrebet stammer fra de skriftlige fremsættelsesbemærkninger til Lov 409:

”Med henblik på at betrygge lærerne i, at deres arbejdstid holdes inden for rimelige rammer, foreslås en række særlige værnsregler mod det, der af LC er kaldt ” det grænseløse arbejde.

De særlige værnsregler kan kort beskrives som :

 • Arbejdet skal tilrettelægges i dagtimerne på hverdage
 • Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet
 • Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt som overordnet skal angive de arbejdsopgaver læreren skal løse i året
 • Opgaveoversigten skal udarbejdes i dialog med læreren
 • Regler for arbejdstidens opgørelse
 • Timebaseret betaling for overarbejde
 • Ulempeydelser for arbejde på ubekvemme tidspunkter

Kreds 082's kommentarer til Værnsregler (Odense)

Odense kommunes adminisrationsgrundlag:

Nærværende administrationsgrundlag skal anses som et tillæg til de af folketinget vedtagne arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne.

Administrationsgrundlaget præciserer en række forudsætninger, som Børn- og Ungeforvaltningen forventer, at skolerne iagttager i forbindelse med planlægning og gennemførelsen af skoleåret 2015/16.

Administrationsgrundlaget vedrører lærere og børnehaveklasseledere ansat på skoler under Børn- og Ungeforvaltningen.

I det følgende omfatter benævnelsen ”lærere” såvel lærere som børnehaveklasseledere.

Ledelse og samarbejde

Skolelederen har fået et større ledelsesrum, som skal forvaltes på en sådan måde, at det understøtter folkeskolereformens centrale mål og lægger op til dialog jf. den nye lov om arbejdstid og MED-aftalen. Det er afgørende, at der på skolerne opbygges et stærkt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Et sådant samarbejde bygges op af parter, der har tillid til og respekt for hinanden, og som indgår i en forpligtende dialog.

Et godt og stærkt samarbejde fordrer tæt kommunikation, så risikoen for utryghed og usikkerhed minimeres, og der i stedet kan arbejdes målrettet med de nye udfordringer. Skolelederen må i den forbindelse forventes at være tydelig omkring sine prioriteringer, således at den enkelte medarbejder ikke lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse (jf. afsnittet om opgaveoversigten). Forventningsafstemning er dermed et vigtigt element i samarbejdet.

Fuldtidsnormen for skoleåret 2015/16 justeres med følgende:

 • Eventuel indregning af 6. ferieuge

 • Afspadsering fra tidligere normperiode

 • Aldersreduktion
 • Deltidsansættelse
 • Aftalt frikøb til organisationsarbejde

 

Balanceret reduktion

For at sikre tid til forberedelse af undervisningen og andre opgaver i relation til undervisningen, skal der foretages en balanceret reduktion i forhold til undervisningsforpligtelsen i forbindelse med ovennævnte opgaver.

Den justerede fuldtidsnorm angiver den enkelte lærers arbejdstid, der planlægges på baggrund af en dialog mellem skolelederen og den enkelte lærer. Planlægningen besluttes endeligt af skolelederen.

Vikararbejde

Såfremt en lærer skal varetage akutte undervisningsopgaver, skal skolelederen være opmærksom på lærerens mulighed for at løse sine øvrige opgaver herunder øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen.